A escalação do Japão na copa do mundo!

1-Kimedo de Pika
2-Tyfuro Norrabo
3-Myjaro Nacama
4-Sogoza Nabunda
5-Apika Tadura
6-Kyfoda Nachota
7-Mechero Nastripa
8-Tyshupa Nasteta
9-Kyshero Detrake
10-Socome Okekaga
11-Okuta Bixado

RESERVAS =

12-Onabo Taduro
13-Komero Okudela
14-Orrabo Talargo
15-Kipika Tronkuda
16-Takaro Apiroka
17-Kuspiro Noku
18-Kutuka Oku Natakuara